JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.


Általános szerződési feltételek LETÖLTÉSE


Általános szerződései feltételek
(Hatályos: 2020.09.01 - től)I. A szolgáltató adatai


A szolgáltató neve: K.K.T.L Hungary Klímatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): H – 2030 Érd, Aszfaltozó u. 69./B

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kktl.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-197559

Adószáma: 11765507-2-13

Nyilvántartó Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36-70/342-9012


A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Inelton Kft

H-1192 Budapest Botond u. 9

+36-20/974-5251

domain@inelton.hu

II. A szolgáltató által forgalmazott termékek köre, a szolgáltató tevékenységei


1. A Szolgáltató kizárólagos magyarországi importőre a HTW klíma berendezéseknek. Eladó az általa forgalmazott klímaberendezések, hőszivattyúk, folyadékhűtők, fan-coilok, párátlanítók, vrf rendszerek, és ezek tartozékaik vonatkozásában Magyarország területén folytat nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet.

2. A Szolgáltató kizárólagos magyarországi importőre a GIATSU klíma berendezéseknek. Eladó az általa forgalmazott klímaberendezések, hőszivattyúk, folyadékhűtők, fan-coilok, párátlanítók, vrf rendszerek, és ezek tartozékaik vonatkozásában Magyarország területén folytat nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet.

3. A Szolgáltató forgalmazója és importőre a BREVE Tufvassons s.p.o. transzformátor berendezéseknek. Szolgáltató a BREVE Tufvassons s.p.o. külföldi székhelyű vállalkozás közvetítőjeként, ügynökeként jár el Európai Uniós adószámmal rendelkező vállalkozások esetében. Egyéb vállalkozások és magánszemélyek esetében Magyarország területén folytat nagy – és kiskereskedési tevékenységet. Szolgáltató a transzformátor berendezések üzembe helyezését és karbantartását nem vállalja. Szolgáltató a transzformátor berendezések szervizelését nem vállalja. A transzformátor berendezések vonatkozásában azok megrendelésével, Európai Uniós adószámmal rendelkező cégek esetében, nem jön létre szerződés a Szolgáltató és a megrendelő között. A transzformátor berendezésekre jelen ÁSZF csak azon rendelkezései vonatkoznak, ahol a jelen ÁSZF kifejezetten ekként rendelkezik. A Szolgáltató internetes oldalán történő megrendeléssel a transzformátorok vonatkozásában a megrendelő és a Szolgáltató között semmilyen jogviszony nem jön létre. A Szolgáltató a megrendelést továbbítja a BREVE Tufvassons s.p.o. külföldi vállalkozás részére és a szerződés a megrendelő és a BREVE Tufvassons s.p.o. külföldi vállalkozás között jön létre a BREVE Tufvassons s.p.o. külföldi székhelyű vállalkozás által támasztott szerződéses feltételek szerint. A jelenlévők között szerződések esetén a Szolgáltató szintén a BREVE Tufvassons s.p.o. külföldi székhelyű vállalkozás által támasztott szerződési feltételeket közvetíti és a szerződés a BREVE Tufvassons s.p.o. külföldi székhelyű vállalkozással jön létre.

4. A Szolgáltató kizárólagos magyarországi importőre az IGLOO réz szerelvényeinek. Eladó az általa forgalmazott hollanderek, önperemező hollanderek, golyóscsapok, mágnesszelepek, idomok (könyök, T-idomok stb.), páratartalom ellenőrzők, réz alátétek, szelepek, Refnet idomok vonatkozásában Magyarország területén folytat nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet.

5. A Szolgáltató magyarországi importőre a ZETAESSE lágy, szigetelt rézcsöveinek. Eladó az általa forgalmazott flexibilis, szigeteléssel ellátott rézcsövek vonatkozásában Magyarország területén folytat nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet.

6. A Szolgáltató magyarországi importőre a VECOMACO klíma kiegészítő termékeinek. Eladó az általa forgalmazott kábelcsatornák és tartozékaik, kondenzvíz elvezető beépíthető dobozok, bűzelzárós szifonok, flexibilis kondenzvíz tömlők, fali – és egyéb konzolok, hóhatárolók, rezgéscsillapítók, termosztátok vonatkozásában Magyarország területén folytat nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet.

III. Általános rendelkezések


1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a K.K.T.L Hungary Kft., mint eladó (továbbiakban: Eladó) és a Vevő közötti jogviszonyt szabályozza és jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egésze a vevő és az Eladó között létrejött minden jogviszonyban érvényes és kötelezően alkalmazandó. Jelen ÁSZF alkalmazandó függetlenül attól, hogy Vevő, Fogyasztó vagy Vállalkozás, továbbá attól is, hogy a jogügylet az Eladó által üzemeltetett Webshopjaiban történő megrendeléssel, vagy a jelenlévők közötti (írásbeli) szerződés megkötésével jön létre. Az ÁSZF és az egyedi adásvételi szerződés eltérése esetén – amennyiben az eltérés kifejezetten megjelölésre került – az egyedi adásvételi szerződésben foglaltak az irányadók.

2. Eladó és a Vevő közötti egyedi adásvételi szerződésekkel összefüggésben kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Egyéb szabályozások kizárólag akkor alkalmazandók, ha azokat az Eladó írásban kifejezetten megerősíti. A Vevő részéről az egyedi adásvételi szerződéssel kapcsolatban kizárólag az abban feltüntetett személy(ek) jogosultak nyilatkozattételre.

3. Az Eladó a mindenkor hatályos ÁSZF-jét a honlapján (www.kktl.hu, www.htw-klima.hu, www.brevetranszformator.hu, www.klimatartozekok.hu) mindenkor elérhetővé teszi. Az Eladó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az Eladó az ÁSZF módosítását a hatályba lépését megelőző 14 nappal honlapján elérhetővé teszi és megjelöli a hatálybalépés napját. A módosítás/ok/ a módosított ÁSZF hatálybalépését követően megkötött egyedi adásvételi szerződések és megrendelések vonatkozásában alkalmazhatóak.

4. Amennyiben Vevő általános szerződési feltételeket alkalmaz, a két dokumentumra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:81. § rendelkezései irányadók.

5. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony létrejöhet a jelenlévők között megkötött, írásbeli egyedi adásvételi szerződés aláírásával, valamint az Eladó által üzemeltetett Webshopjaiban történő megrendeléssel. Az írásban megkötött szerződés módosítása kizárólag írásban történhet.

6. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely része, illetve az egyedi adásvételi szerződés valamely részének érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Szerződő felek az érvénytelen kikötést – szükség esetén – érvényes új kikötéssel pótolják.

7. Szerződő felek az egyedi adásvételi szerződéssel összefüggő nyilatkozataikat, továbbá bármely értesítést, kérelmet, számlát, igényt, lemondást és egyéb közlést, amely szerződéses jogviszonyuk keretein belül szükséges, vagy megengedett, írásbeli formában kell közölni, és akkor tekintendő megfelelően, kézbesítettnek, ha (i) személyesen került átadásra, és az átvevő az átvevő személyét, aláírását, az átvétel tényét időpontját a másik félnél maradó iraton feltüntette, vagy ha (ii) azt futárszolgálat útján kézbesítették, feltéve, hogy az átvevő az átvevő személyét aláírását, az átvétel tényét, időpontját a másik félnél maradó iraton feltüntette, vagy ha (iii) ajánlott tértivevényes levélként postai úton küldték meg a másik fél részére – a vonatkozó jogszabályt is figyelembe véve. A Szerződő felek kötelesek székhelyük, postacímük megváltozása esetén az új címükről egymást haladéktalanul értesíteni. A Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy az egyedi adásvételi szerződés előlapján megjelölt címre (avagy annak megváltozása esetén a megváltozott címre) a fenti (iii) pont szerinti postai úton elküldött értesítésük a második kézbesítési kísérletkor (a második kézbesítés megkísérlésének napján) akkor is kézbesítettnek és hatályosnak minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „nem vette át”,” címzett ismeretlen”, avagy „cím elégtelen” jelzéssel érkezett vissza. Jelen rendelkezés nem vonatkozik az ÁSZF B) rész V. fejezet 6. pontjában írt Vevői kifogásra.

8. A jelen ÁSZF-re, az Eladó és a Vevő között létrejövő egyedi (írásbeli) adásvételi szerződésre, valamint az Eladó által üzemeltetett Webshopjaiban történő megrendeléssel létrejövő jogviszonyra a magyar jog az irányadó függetlenül attól, hogy a Vevő székhelye (lakóhelye) nem Magyarország területén van, továbbá függetlenül attól, hogy a felek az egyedi adásvételi szerződésükben a teljesítés helyeként Magyarország területén kívüli helyet kötnek ki.

9. Az Eladó jogosult az általa a jelen ÁSZF hatálya alatt szolgáltatott ingóságokon az Eladó személyére utaló jelzést, feliratot, logót elhelyezni, amely arra utal, hogy az ingóság az Eladó által lett szolgáltatva. A Vevő ezzel kapcsolatosan semmilyen díjazásra, avagy térítésre nem jogosult.

10. A szerződő felek az egyedi adásvételi szerződésből származó viták – ideértve a szerződés létrejöttére, érvényességére vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – békés rendezésére kötelesek törekedni, és e célból tárgyalásokat kezdeményezni.

11. A jelen szerződésből származó jogviták elbírálására a szerződő felek alávetik magukat – a pertárgy értékétől függően – a Budaörsi Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

12. . A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Ezen rendelkezés a transzformátor berendezésekkel kapcsolatos kérdésekben is alkalmazandó.

13. Az Eladó által üzemeltetett Webshopok felhasználója, akkor is, ha nem regisztrált felhasználóról van szó, az Eladó által üzemeltetett Webshopok Weboldalakra történő belépéssel elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezen rendelkezés a transzformátor berendezésekkel kapcsolatos kérdésekben is alkalmazandó.

14. Az Eladó által üzemeltetett Webshopok weboldalakon megjelent tartalmak, szellemi alkotások az Eladó tulajdonát képezik, illetve az Eladó rendelkezik felhasználási jogosultsággal, ezért az Eladó fenntart magának minden jogot a Webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. Tilos a Webshopok weboldalon megjelenő tartalmak letöltése, tárolás, feldolgozása, továbbítása, értékesítése, módosítása stb. az Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve az olyan anyagokat, amelyeket az Eladó letölthető dokumentumként jelöl meg a Webshopjainak weboldalain. Ezen rendelkezés a transzformátor berendezésekkel kapcsolatos kérdésekben is alkalmazandó.

15. Ezen ÁSZF alkalmazásában figyelemmel a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésében foglaltakra,

• fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

• vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Ezen rendelkezés a transzformátor berendezésekkel kapcsolatos kérdésekben is alkalmazandó.

IV. Online vásárlás


Az ÁSZF jelen IV. Online Vásárlás cím-feliratú fejezete kizárólagosan az Eladó által üzemeltetett Webshopok weboldalról történő, a jelen fejezetében szabályozottak szerint leadott megrendelésekre irányadó. Nem irányadó a jelen fejezet az Eladó és Vevő közötti jelenlévők között létrejövő szerződésekre.

A./ REGISZTRÁCIÓ. A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI. A RENDELÉS MENETE

1. Az Eladó által üzemeltetett Webshopok weboldal igénybevételéhez, tehát a vásárlás regisztráció szükséges. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a webshop egyes szolgáltatásai igénybevételéhez, illetve egyes termékek megrendeléshez a webshopban történő regisztráció regisztrációt tegyen szükségessé. A Vevő (felhasználó) a Webshop weboldalon történő vásárlással/regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit és a jelen ÁSZF részét képező, de a weboldalakon külön is közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2. Vevő (felhasználó) a Webshopok weboldalon történő regisztráció során a saját, valóságnak megfelelő adatait köteles megadni. Az adatok valódiságáért a Vevő (felhasználó) felelős. Felelős minden olyan kárét, amely ezen kötelezettség megszegéséből ered. Eladó kizárja felelősségét, amennyiben Vevő (felhasználó) más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. Eladó tájékoztatja a Vevőt (felhasználót), hogy a regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok felhasználásával leadott megrendelés alapján a felek között nem jön létre szerződés.

3. Amennyiben a Vevő (felhasználó) a regisztráció során tévesen, pontatlanul adja meg a szükséges adatokat, úgy az Eladó a tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért és bármely egyéb következményekért kizárja a felelősségét.

4. Vevő (felhasználó) köteles regisztráció során megadott jelszavát titokban tartani, azt harmadik személynek nem adhatja meg. A jelszó harmadik személynek történő megadásából eredő valamennyi kárért a Vevő (felhasználó) a felelős. Az Eladót semmi nemű felelősség nem terheli az abból eredő károkért, amely abból ered, hogy a Vevő (felhasználó) a jelszavát elfelejti, vagy az harmadik személy számára, bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

B./ A WEBSHOPBAN MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE. A TERMÉKEK ÁRA.

1. A Webshopok weboldalain az Eladó feltünteti a megvásárolható termékek körét. Az Eladó feltünteti a termék nevét, megnevezését, leírást ad a termékről, továbbá feltünteti a termék lényeges műszaki adatait, lényeges műszaki jellemzőit. Amennyiben az Eladó a termékről fényképet is megjelenít, úgy a Vevő tudomásul veszi, hogy a megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, a webshopok weboldalain megjelenő kép és a termék tényleges kinézete között különbség lehet. Az Eladó semminemű felelősséget nem vállal a Webshopok weboldalain közzétett kép és a termék tényleges kinézete közötti esetleges különbség miatt.

2. Az Eladó jogosult a Webshopok weboldalain feltüntetni olyan általa forgalmazott termékeket is, amelyeket a Webshopokból nem lehet megrendelni. Ezen termékek vonatkozásában kizárólag jelenlévők közötti szerződés köthető. Az Eladó mindenkor jogosult meghatározni azon termékeket, amelyeket a Webshopokban feltüntet, de azok nem rendelhetőek. A Webshopok weboldalait igénybe vevő Vevő (felhasználó) ezen tájékoztatást tudomásul veszi és tudomásul veszi, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat.

3. A Webshopokban feltüntetett termékek Webshopokban feltüntetett árai forintban értendők, a transzformátorok esetében Euróban is értendők, tartalmazzák a termékre jogszabályban előírt Általános forgalmi adót (Áfa). A megadott árak klíma, páramentesítő, hőszivattyú, vrf, fan-coilok, folyadékhűtők, bojlerek és ezek kiegészítőinek esetében tartalmazzák a termék házhoz szállításának díját is amennyiben a rendelés értéke nem haladja meg a bruttó 400.000, -Ft – ot vagy 200 kg - ot. A megadott árak transzformátorok, klíma tartozékok, réz csövek, réz szerelvények esetében nem tartalmazzák a termék házhoz szállításának díját.

C./ TERMÉK MEGRENDELÉSE ÉS A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1. A vásárlás menete (HTW és GIATSU klíma, páramentesítő, hőszivattyú, vrf, fan-coilok, folyadékhűtők, bojlerek és ezek kiegészítői):

Vásároljon online gyorsan és biztonságosan! Ehhez kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. Keresse meg a kívánt terméket / termékeket. A kereséshez segítséget nyújt weboldalunk keresője, vagy a menüben található kategória választó

2. Helyezze a kívánt terméket / termékeket a kosárba A kosárba bármilyen az oldalunkon található terméket betehet. A kosár emblémánkon láthatja, hogy hány termék található a kosárban. Kosárra való kattintást követően részletesen is láthatja mely termékek milyen rész és teljes összeggel lettek behelyezve.

3. Kattintson a pénztár gombra Vásárlásra csak regisztrációt követően van lehetőség. Regisztrált vevőként gyorsabban tud vásárolni, naprakész lehet a rendelései állapotát illetően, és figyelemmel kísérheti korábbi megrendeléseit. Használja ki előnyeit!

4. Regisztrációt követően a következő képernyőn megjelenik a szállítási cím, melyet ezen a képernyőn ismét módosíthat amennyiben szükséges, valamint a szállítás módja, mely lehet futár vagy személyes átvétel is.

5. A tovább gombra kattintva kiválaszthatja a fizetési módot, mely lehet utánvét (az utánvét költsége a vevőt terheli), számla alapján utalás, bankkártyás fizetés vagy készpénzes fizetés személyes átvételnél.

6. A tovább gombra kattintva megjelenik a rendelés ellenőrzés képernyő, ahol az összes megadott adat és termék, valamint összesítő látható. Kérjük figyelmesen tekintse át ismét az összes megadott adatot. Ezen a képernyőn bármelyik adatot vagy terméket / termékeket módosíthatja.

7. A rendelés megerősítés gombra kattintva rendelését megerősíti, melyet kollégáink azonnal elkezdenek feldolgozni.

8. Rendelést követően 1-3 napon belül kollégánk megkezdni a rendelés feldolgozását.

9. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre a kiszállítás / átvétel időpontja 1-3 hét.

10. Európai készlethiány esetén a pontos beérkezési határidőt a termék oldalán feltüntetjük.

11. A rendelés pontos állapotáról rendszerünk folyamatosan e-mailben tájékoztatja, így nyomon követheti a megrendelésének pontos állapotát.

12. Klímák esetében a kiszállításkor küldünk Önnek egy Telepítési tanúsítványt, melynek az első oldalát kérjük aláírást követően a futár az ügyintézőink részére visszajuttatnak.

További információ a telepítési tanúsítványról:

Jogszabályi tájékoztató

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgáló 14/2015 (XII.10.) Kormányrendelet értelmében kereskedelmi célból nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val (fluortartalmú szénhidrogénekkel és azok keverékeivel) előtöltött vagy azzal üzemelő HR / MR szektorba tartozó berendezés TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY birtokában értékesíthető.

Az egyedi vonalkóddal ellátott Telepítési Tanúsítványt az áruház köteles a vásárló (TELEPÍTTETŐ természetes személy vagy végfelhasználó vállalkozás) részére átadni.

A Telepítési Tanúsítvány vonatkozó pontjának kitöltésével és aláírásával a vásárló kötelességet vállal arra, hogy a klíma berendezés telepítését képesített vállalkozással fogja elvégeztetni.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatása szerint 2016. november 30-tól csak egyedi vonalkóddal ellátott Telepítési Tanúsítvány állítható ki. Minden értékesített darabhoz külön Telepítési Tanúsítvány szükséges.

Telepítési Tanúsítvány nélkül split klíma nem értékesíthető!

Ne feledje, hogy több darab split klíma vásárlása esetén, a megrendelt darabszámmal megegyező számú különböző vonalkóddal ellátott telepítési tanúsítványt fogunk rendelkezésére bocsátani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a telepítési tanúsítványt nem kerül aláírásra, akkor a termék nem kerülhet átadásra a futár által.

13. A rendelés pontos állapotáról rendszerünk folyamatosan e-mailben tájékoztatja, így nyomon követheti a megrendelésének pontos állapotát.

2.1. A vásárlás menete (BREVE transzformátor termékcsalád csak Európai Uniós adószámmal rendelkező cégek számára):

1. Keresse meg a kívánt terméket / termékeket. A kereséshez segítséget nyújt weboldalunk keresője, vagy a menüben található kategória választó

2. Helyezze a kívánt terméket / termékeket a kosárba A kosárba bármilyen az oldalunkon található terméket betehet. A kosár emblémánkon láthatja, hogy hány termék található a kosárban. Kosárra való kattintást követően részletesen is láthatja mely termékek milyen rész és teljes összeggel lettek behelyezve.

3. Kattintson a pénztár gombra. Vásárlásra csak regisztrációt követően van lehetőség. Regisztrált vevőként gyorsabban tud vásárolni, naprakész lehet a rendelései állapotát illetően, és figyelemmel kísérheti korábbi megrendeléseit. Használja ki előnyeit! Regisztráció és értékesítés csak cégek számára lehetséges!

4. Regisztrációt követően a következő képernyőn megjelenik a szállítási cím, melyet ezen a képernyőn ismét módosíthat amennyiben szükséges, valamint a szállítás módja, mely csak futár lehetséges.

5. A tovább gombra kattintva kiválaszthatja a fizetési módot, mely csak utalás lehet partnerünk felé a megrendelést követően.

6. A tovább gombra kattintva megjelenik a rendelés ellenőrzés képernyő, ahol az összes megadott adat és termék, valamint összesítő látható. Kérjük figyelmesen tekintse át ismét az összes megadott adatot. Ezen a képernyőn bármelyik adatot vagy terméket / termékeket módosíthatja. (A képernyőn megjelennek a BREVE Tufvassons S p z.o.o cég banki adatai, melyeknek a rendelést követően kézhez kapott díjbekérőn egyezni kell. Kérjük járjon el figyelmesen. Bármely levelezésből adódód hacker támadásra cégünk és a BREVE Tufvassons S p z.o.o nem vállal felelősséget.)

7. A rendelés megerősítés gombra kattintva rendelését megerősíti, melyet kollégáink azonnal elkezdenek feldolgozni.

8. Kollégánk 1-2 napon belül küld egy számlát (Díjbekérőt), melyre történő fizetést követően a termék gyártása és / vagy kiszállítása megkezdődik. (A díjbekérőn a feltüntetett bruttó EUR ár Európai Unión belüli értékesítésnek számít, így az Áfa fordított adózással értendő)

2.1. A vásárlás menete (BREVE transzformátor termékcsalád Európai Uniós adószámmal nem rendelkező cégek és magánszemélyek számára):

1. Keresse meg a kívánt terméket / termékeket. A kereséshez segítséget nyújt weboldalunk keresője, vagy a menüben található kategória választó

2. Helyezze a kívánt terméket / termékeket a kosárba A kosárba bármilyen az oldalunkon található terméket betehet. A kosár emblémánkon láthatja, hogy hány termék található a kosárban. Kosárra való kattintást követően részletesen is láthatja mely termékek milyen rész és teljes összeggel lettek behelyezve.

3. Kattintson a pénztár gombra. Vásárlásra csak regisztrációt követően van lehetőség. Regisztrált vevőként gyorsabban tud vásárolni, naprakész lehet a rendelései állapotát illetően, és figyelemmel kísérheti korábbi megrendeléseit. Használja ki előnyeit! Regisztráció és értékesítés csak cégek számára lehetséges!

4. Regisztrációt követően a következő képernyőn megjelenik a szállítási cím, melyet ezen a képernyőn ismét módosíthat amennyiben szükséges, valamint a szállítás módja, mely lehet futár vagy személyes átvétel is.

5. 5. A tovább gombra kattintva kiválaszthatja a fizetési módot, mely előre utalás, készpénzes fizetés személyes átvétel esetén, lehetséges.

6. A tovább gombra kattintva megjelenik a rendelés ellenőrzés képernyő, ahol az összes megadott adat és termék, valamint összesítő látható. Kérjük figyelmesen tekintse át ismét az összes megadott adatot. ezen a képernyőn bármelyik adatot vagy terméket / termékeket módosíthatja.

7. A rendelés megerősítés gombra kattintva rendelését megerősíti, melyet kollégáink azonnal elkezdenek feldolgozni.

8. Előre utalás esetén kollégánk 1-2 napon belül küld egy e-mail céges banki adatainkkal, melyre történő fizetést követően a termék gyártása és / vagy kiszállítása megkezdődik.

3. A vásárlás menete (IGLOO réz szerelvények, ZETAESSE rézcsövek, VECAMCO és egyéb klímatartozékok):

1. Keresse meg a kívánt terméket / termékeket. A kereséshez segítséget nyújt weboldalunk keresője, vagy a menüben található kategória választó

2. Helyezze a kívánt terméket / termékeket a kosárba A kosárba bármilyen az oldalunkon található terméket betehet. A kosár emblémánkon láthatja, hogy hány termék található a kosárban. Kosárra való kattintást követően részletesen is láthatja mely termékek milyen rész és teljes összeggel lettek behelyezve.

3. Kattintson a pénztár gombra. Vásárlásra csak regisztrációt követően van lehetőség. Regisztrált vevőként gyorsabban tud vásárolni, naprakész lehet a rendelései állapotát illetően, és figyelemmel kísérheti korábbi megrendeléseit. Használja ki előnyeit! Regisztráció és értékesítés csak cégek számára lehetséges!

4. Regisztrációt követően a következő képernyőn megjelenik a szállítási cím, melyet ezen a képernyőn ismét módosíthat amennyiben szükséges, valamint a szállítás módja, mely lehet futár (tömeg alapján megállapított díjas és ZETAESSE, valamint bizonyos VECAMCO termékek esetében nem lehetséges) vagy személyes átvétel is.

5. 5. A tovább gombra kattintva kiválaszthatja a fizetési módot, mely lehet számla alapján utalás, bankkártyás fizetés vagy készpénzes fizetés személyes átvételnél.

6. A tovább gombra kattintva megjelenik a rendelés ellenőrzés képernyő, ahol az összes megadott adat és termék, valamint összesítő látható. Kérjük figyelmesen tekintse át ismét az összes megadott adatot. ezen a képernyőn bármelyik adatot vagy terméket / termékeket módosíthatja.

7. A rendelés megerősítés gombra kattintva rendelését megerősíti, melyet kollégáink azonnal elkezdenek feldolgozni.

8. Rendelést követően 1-3 napon belül kollégánk megkezdni a rendelés feldolgozását.

9. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre a kiszállítás / átvétel időpontja 1-3 hét.

10. A rendelés pontos állapotáról rendszerünk folyamatosan e-mailben tájékoztatja, így nyomon követheti a megrendelésének pontos állapotát.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

- Előre utalás (Szállítást megelőzően; Lehetséges márkák HTW, GIATSU, IGLOO, ZETAESSE, VECAMCO, BREVE)

- Készpénzes fizetés személyes átvétellel (BREVE Transzformátor termékcsalád esetében EU adószámmal rendelkező cégeknek csak előre utalás lehetséges! HTW, GIATSU, IGLOO, ZETAESSE, VECAMCO, BREVE)

- Utánvétes fizetés (HTW, GIATSU)

- Bankkártyás fizetés (BREVE Transzformátor termékcsalád esetében EU adószámmal rendelkező cégeknek csak előre utalás lehetséges! HTW, GIATSU, IGLOO, ZETAESSE, VECAMCO, BREVE)

3. Vevő az alábbi átvételi és fizetési módok közül választhat.

Átvételi módok:

- Kiszállítás futárral:

A klímaberendezéseket, hőszivattyúkat, folyadékhűtőket, fan-coilokat, párátlanítókat, vrf rendszereket, és ezek tartozékait, valamint hollandereket, önperemező hollandereket, golyóscsapágyakat, mágnesszelepeket, idomokat (könyök, T-idomok stb.), páratartalom ellenőrzőket, réz alátéteket, szelepeket, Refnet idomokat, flexibilis, szigeteléssel ellátott rézcsöveket, kábelcsatornákat és tartozékaikat, kondenzvíz elvezető beépíthető dobozokat, bűzelzárós szifonokat, flexibilis kondenzvíz tömlőket, fali – és egyéb konzolok, hóhatárolókat, rezgéscsillapítókat, termosztátokat magyarországi szállítási cím esetén a GLS / Gebrüder Weiss / Kovatrans futár szállítja házhoz. Külföldi szállítási cím esetén egyedi ajánlat elkészítése érdekében kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a megadott elérhetőségeinken.

A transzformátor berendezések szállításáról Európai Uniós adószámmal rendelkező cégek esetében az eladó BREVE Tufvassons s.p.o. külföldi székhelyű vállalkozás gondoskodik. A transzformátor berendezések szállítására vonatkozó feltételeket a BREVE Tufvassons s.p.o. határozza meg, az alábbi táblázat, a Szolgáltatóval, mint közvetítővel közölt utolsó feltételeket és árakat tartalmazza:


Mennyiség Csomag méretek (cm) Súly (kg-ig) Szállítási határidő Szállítási ár
1 - 30 4 nap 19,00 €
1 60x40x210 100 4 nap 60,00 €
1 80x60x210 250 4 nap 79,00 €
1 120x80x210 350 4 nap 100,00 €
1 120x80x210 550 4 nap 135,00 €

Fizetési módok:

- Előreutalással: Vevő a megrendelt termékek ellenértékét és az egyéb költségek (szállítási díj, üzembe helyezési díj) összegét a visszaigazoló emailt követő levelünkben található bankszámlára a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles átutalni. Előre utalás esetén az Eladó a csomag összekészítését és a szállítást a megrendelés ellenértékének Eladói bankszámlára történő beérkezését követően kezdi meg. Transzformátor berendezés esetén Európai Uniós adószámmal rendelkező cégek esetén a fizetésre kizárólag előre utalással a BREVE Tufvassons s.p.o. által kiállított számla alapján van lehetőség.

- Készpénzben, rendelést követő személyes termék átvételnél telephelyeinken.

- Utánvéttel, melynek költsége a Vevőt terheli.

- Bankkártyás fizetéssel a rendeléssel egy időben.

Szállítási költség:

- Klímaberendezések, hőszivattyúk, folyadékhűtők, fan-coilok, párátlanítók, vrf rendszerek, és ezek tartozékait esetében (HTW, GIATSU) a házhoz szállítás díjmentes Magyarország egész területén. Külföldi szállítási cím esetén egyedi ajánlat elkészítése érdekében, kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a megadott elérhetőségeinken. 200 kg felett vagy 400.000, -Ft – ot meghaladó rendelés esetén a szállítás egyedi ár alapján kerül megállapításra, tehát nem díjmentes.

- A transzformátor berendezések szállítási feltételei vonatkozásában Európai Uniós adószámmal rendelkező cégek esetén lásd a fenti táblázatban foglaltakat.

- A transzformátor berendezések szállítási feltételei vonatkozásában Európai Uniós adószámmal nem rendelkező és magánszemélyek számára házhoz szállítás Magyarország egész területén a GLS és Kovatrans mindenkori súly és csomagolás méret alapján történik kikalkulálásra, tehát nem díjmentes. Külföldi szállítási cím esetén egyedi ajánlat elkészítése érdekében, kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a megadott elérhetőségeinken. 550 kg felett vagy 400.000, -Ft – ot meghaladó rendelés esetén a szállítás egyedi ár alapján kerül megállapításra, tehát nem díjmentes.

- Az IGLOO, ZETAESSE, VECAMCO (együttesen: klíma tartozékok) termékek szállítási feltételei vonatkozásában Európai Uniós adószámmal nem rendelkező és magánszemélyek számára házhoz szállítás Magyarország egész területén a GLS és Kovatrans mindenkori súly és csomagolás méret alapján történik kikalkulálásra, tehát nem díjmentes. Külföldi szállítási cím esetén egyedi ajánlat elkészítése érdekében, kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a megadott elérhetőségeinken. 200 kg felett vagy 400.000, -Ft – ot meghaladó rendelés esetén a szállítás egyedi ár alapján kerül megállapításra, tehát nem díjmentes.

5. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

6. A Vevő a” Megrendelés feladása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

7. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Az ENSZ Éghajlat Változási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve alapján 2015. február 18. napján hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Klímagáz rendelet alapján minden klímagázzal működő készülék esetén mind az értékesítőnek, mind a végfelhasználónak rendelkeznie kell egy végfelhasználói nyilatkozattal, mely tanúsítja, hogy a készülék telepítését arra képesítést és engedélyt szerzett vállalkozás végzi.

A megrendelés lezárása és a szerződés létrejötte eltér a klímaberendezések és transzformátor berendezések esetében.

Klímaberendezés megrendelése esetén a Felhasználó Vevő köteles gondoskodni a klímaberendezés szakszerű üzembe helyezéséről, amelyet csak erre feljogosító vizsgával és engedéllyel rendelkező, ún. F-gáz képestéssel rendelkező szakember végezhet. A megrendelés leadásával a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik a megfelelő szakember által történő üzembe helyezésről. A megrendelés beérkezését követően az Eladó 48 órán belül megküldi a Vevő részére a megrendelés során megadott e-mail címre a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által automatikusan generált telepítési tanúsítványt. A Vevő a telepítési tanúsítványt köteles 48 órán belül aláírva és szkennelve visszaküldeni az Eladó részére az emailben, illetve a honlapon megadott e-mail címre. A Vevő megrendelése akkor válik teljessé, akkor minősül megrendeltnek az áru, amikor a telepítési tanúsítvány az Eladó e-mail címére megérkezik. Az Eladó ezen email beérkezését követően 2 munkanapon belül visszaigazolást küld a megrendelésről A megrendelés alapján a szerződés a visszaigazolás Vevő részére történő megküldésével jön létre. Amennyiben ezen visszaigazolás a telepítési tanúsítvány Eladó részére történt elküldésétől számított legkésőbb 72 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, úgy a Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása, illetve a telepítési tanúsítvány akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Amennyiben a Vevő a telepítési tanúsítványt a hozzáférhetővé válástól számított 48 órán belül aláírva és szkennelve nem küldi vissza, vagy hiányosan, téves adatokkal küldi vissza a megadott email címre, úgy a felek között nem jön létre jogviszony.

8. Transzformátor berendezése esetén, a Szolgáltató a megrendelést rögzíti és azt továbbítja a BREVE Tufvassons s.p.o. részére. A megrendelésről a BREVE Tufvassons s.p.o. küld visszaigazolást a megrendelő által megadott email címre. A megrendeléssel érintett transzformátor berendezés gyártása a megrendelés visszaigazolása és a vételár megfizetése után kezdődik meg.

9. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Amennyiben nyilvánvalóan téves ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, amely a közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, különös tekintettel az esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, úgy az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szolgáltatni, ugyanakkor jogosult felajánlani a termék helyes áron történő szolgáltatását, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál. Az Eladó jogosult a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatni a Vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Ezen rendelkezés a transzformátor berendezésekkel kapcsolatos kérdésekben is alkalmazandó azzal, hogy a hiba fennállásáról a Szolgáltató és a BREVE Tufvassons s.p.o. is jogosult tájékoztatni a megrendelőt.

D./ A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS AZ ADÁSVÉTEL TELJESÍTÉSE

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08.00-16.30 óra közötti időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az 16.30 óra után, vagy munkaszüneti napon történik, az azt követő napon, illetve azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

A Szolgáltató Webshop weboldalon az egyes termékeknél feltünteti a várható szállítási határidőt.

Futárral történő kiszállítás választása esetén, a raktárkészleten lévő megrendelt termékek esetében az Eladó a megrendelés feldolgozását, klíma berendezés esetén a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül házhoz szállíttatja a terméket az egész ország területén.

A Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról, (klímaberendezés esetén a szerződés létrejöttéről is) illetve a küldemény feladásáról minden esetben e-e-mailben értesíti a Megrendelőt.

A raktárkészleten nem lévő megrendelt termékek esetében az Eladó e-mailben értesíti a Vevőt arról, hogy a megrendelt termék nincs raktáron, valamint a várható érkezés idejéről. Amennyiben a Vevő részére az így felajánlott teljesítési idő nem elfogadható, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben sem Vevőt, sem az Eladót semmilyen további kötelezettség nem terheli a szerződéssel kapcsolatban. Ebben az esetben az Eladó a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszatéríteni.

A szerződés teljesítésének helye a Vevő által választott átvételi módtól függően az alábbiak szerint alakul:

Futárral történő kiszállítás esetén a teljesítés a Vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy részére történő átadással történik. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni. Futárral történő kiszállítás esetén az Eladó nem köteles a terméket üzembe helyezni, az üzembe helyezés a Vevő kötelezettsége és az üzembe helyezés a vevő felelősségére és kockázatára történik.

Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy amennyiben az eladó vállalkozás és a Vevő pedig fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy amennyiben az eladó vállalkozás és a vevő pedig fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az Eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot.

Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy az Eladókésedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) az Eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Amennyiben a Vevő személyes átvétel lehetőségét választja és a terméket az Eladónak az átvétel lehetőségéről szóló tájékoztatását követő 30 napon belül nem veszi át, úgy a szerződés megszűnik. Ebben az esetben az Eladó a Vevő által fizetett összeget a szerződés megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.

E./ FOGYASZTÓT MEGILLETŐ JOGOK

Eladó felhívja a Vevő figyelmét az alábbiakra:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

- Ha a fogyasztói adásvételi szerződés teljesítési ideje a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a fogyasztó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vállalkozást annak alapvető fontosságáról, akkor a szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni, így attól a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult elállni. Ha a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, és elállási jogát gyakorolja, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

- Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

- Az elállási jog nem illeti meg a Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozást.

- Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

- Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

- Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

- A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, az Eladó nem vállalta e költség viselését. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

- Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból (nem rendeltetésszerű üzembe helyezésből) adódó anyagi kár megtérítését. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

- Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

- A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, az elállás joga ebben az esetben is kiterjed a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált csere-alkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre;

- Az Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat

- A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a Fogyasztó a megrendelt árut utánvéttel fizette ki, kérheti a visszatérítés az általa megadott bankszámlára utalással történő teljesítését.

- A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

- Fogyasztó köteles legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A vállalkozás nem vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, vagy az Eladó címen leadja. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt az Eladónak nem áll módjában teljesíteni.

- Fogyasztó az elállási jogát az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban, postai úton vagy e-mailben a 45/2014. (II.26.) Korm. 2. sz. mellékletében elérhető minta, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A 45/2014. (II.26.) Korm. 2. sz. melléklete szerinti minta itt is elérhető.

- Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti az Eladót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

Fogyasztó az elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. 2. sz. mellékletében elérhető minta, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A 45/2014. (II.26.) Korm. 2. sz. mellékleteszerinti minta itt is elérhető.

V. A jelenlévők közötti szerződések


Az ÁSZF jelen V. Jelenlévők közötti cím-feliratú fejezete kizárólagosan az, Eladó és Vevő közötti, mint jelenlévők között létrejövő szerződésekre irányadó, Nem irányadó a jelen fejezet az Eladó és Vevő közötti távollévők között létrejövő, Online Vásárlás cím-feliratú fejezetben szabályozott szerződésekre. Nem irányadó a jelen fejezet a transzformátor berendezésekre.

A jelen fejezet hatálya alá tartozó egyedi adásvételi szerződések megkötése, és azok módosítása kizárólag írásban történhet.

Eltérő megállapodás hiányában az egyedi adásvételi szerződés tárgyát képező termék tényleges birtokba adása a Vevő telephelyének főbejáratáig történő leszállításával történik meg, a termék) birtoka a leszállításkor száll át az Eladóról a Vevőre. Eltérő megállapodás hiányában a kárveszély is az egyedi adásvételi szerződés tárgyát képező termék a Vevő telephelyének főbejáratáig történő leszállításával száll át az Eladóról a Vevőre.

A termék tulajdonjoga a vételár maradéktalan kiegyenlítésével egyidejűleg száll át Eladóról Vevőre, Eladó a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Eltérő megállapodás hiányában a vételár előre esedékes az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül az eladói számlán megjelölt számlaszára történő utalással.

Eltérő megállapodás hiányában a teljesítési határidő az egyedi adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 nap. Eltérő megállapodás hiányában eladó a teljesítést (szállítást) csak a vételár maradéktalan megfizetését követően kezdi meg.

A teljesítési határidőt befolyásoló Eladótól független rendkívüli esemény bekövetkezése, akadály bekövetkezése esetén a teljesítési határidő 60 nappal meghosszabbodik. Rendkívüli esemény, illetve akadály minden olyan esemény, amely a szerződés megkötését követően merül fel és amelyre az Eladó semmilyen befolyással nem rendelkezik, amely kiszámíthatatlan, váratlan, vagy előrelátható, de elkerülhetetlen és Eladó ellenőrzésén kívül esik. Az Erőhatalom (vis major) rendkívüli esemény. Erőhatalom (vis major), különösen, de nem kizárólagosan: a háború, háborús helyzetnek megfelelő események, állami beavatkozás, kereskedelem és energiapolitikai változások, mindenfajta üzemzavar, sztrájk, a nyersanyag, a fuvareszköz vagy a munkaerő hiánya vagy a nyersanyag rendkívüli áremelkedése, közlekedési zavarok, kiutazási, beutazási, illetve átutazási tilalom, hajótörés vagy egyéb jármű károsodás függetlenül attól, hogy mindez a származási országban, a tranzit országban vagy a megrendelés helyszínén történik-e.

Ha az Eladó teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nem felelős, az egyedi adásvételi szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról, és rendkívüli esemény beálltáról az Eladó haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Eladó felelős.

Az ENSZ Éghajlat Változási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve alapján 2015. február 18. napján hatályba lépett A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet („Klímagáz rend.”) alapján minden klímagázzal működő készülék esetén mind az értékesítőnek, mind a végfelhasználónak rendelkeznie kell egy végfelhasználói nyilatkozattal (telepítési tanúsítvány), mely tanúsítja, hogy a készülék telepítését arra képesítést és engedélyt szerzett vállalkozás végzi.

Az Eladó a termékek üzembe helyezését nem vállalja, a termékek szakszerű üzembe helyezéséről a Vevő köteles gondoskodni. Klímaberendezés esetében az adásvételi szerződés szükséges mellékletét képezi a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által automatikusan generált telepítési tanúsítvány, amely kitöltéséhez a Vevő a szükséges adatait köteles megadni. A Telepítési tanúsítvány kitöltése és Vevő általi aláírása a szerződés hatályba léptető feltétele.

Vevő az alábbi átvételi és fizetési módok közül választhat.

Átvételi módok:

A termékek személyes átvételére a cég telephelyén H-2451 Ercsi, Rákóczi út 55 valamint H-2030 Érd, Aszfaltozó u. 69/B. Az adásvétel tárgyát képező terméket futár szállítja ki. A Klímaberendezéseket magyarországi szállítási cím esetén a GLS / Gebrüder Weiss / Kovatrans futár szállítja házhoz. Külföldi szállítási cím esetén egyedi ajánlat készül, és az egyedi szállítási feltételek az egyedi adásvételi szerződésben kerülnek rögzítésre.

Szállítási költség:

- Klímaberendezések esetében a házhoz szállítás díjmentes a Magyarország egész területén amennyiben 200 kg vagy 400.000, -Ft alatti a rendelés. Külföldi szállítási cím esetén egyedi ajánlat készül, és az egyedi szállítási feltételek az egyedi adásvételi szerződésben kerülnek rögzítésre.

- Transzformátorok esetén lásd a IV/C/3. pontban.

VI. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság


A/ Jótállás:

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A K.K.T.L Kft. az általa forgalmazott klíma berendezésekre, valamint hőszivattyúk, folyadékhűtők, fan-coilok, párátlanítók, vrf rendszerek és bojlerekre 24, 36, illetve 60 hónap garanciát (jótállást) vállal a telepítés napjától.

A K.K.T.L Kft. az általa forgalmazott transzformátorokra és egyéb termékekre (ZETAESSE, IGLOO, VECAMCO) 12 hónap garanciát (jótállást) vállal a Vevő rendelkezésére bocsátásának napjától.

A jótállás általános feltételei klímaberendezések vonatkozásában:

A jótállás általános feltétele, a klímaberendezés szakszerű telepítése és ennek igazolása. Klímaberendezés telepítését csak erre jogosultsággal rendelkező, ún. F-gáz képesítéssel rendelkező szakember végezheti.

A szakszerű telepítés igazolása érdekében a telepítés körülményeit és a mért paramétereket a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon kell rögzítenie a telepítőnek, az alábbi adatok megadásával:

o külső időjárási adatok,

o belső tér hőmérséklete,

o szerelési távolság, szintkülönbség,

o a felhasznált cső méretei,

o a vákuumpróba értékei (nyomás, időtartam, használt műszer típusa, gyári száma),

o a beüzemeléskor a gépben használt hűtőközeg mennyisége,

o az áramellátás módja, o nyomás és elpárolgási adatok;

(A beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon a berendezés szériaszámát (serial no.) is fel kell tüntetni.)

Garancia szempontjából további lényeges feltétel, hogy csak akkor fogadható el a garanciális igény, ha a kibocsátó és a termék (amire vonatkozik) egyaránt, egyértelműen beazonosítható a dokumentumokból. Az azonosíthatóság a kibocsátó vonatkozásában a cég adatait, a termék vonatkozásában elsősorban a szériaszámot (Serial No.) – a berendezések oldalán található – és a típusszámot (Modell) jelenti. Egyedi mérlegelés alapján elfogadható még a berendezés pontos típusának és a telepítés helyének együttes és pontos meghatározása.

- A Garanciajegyen fel kell tüntetni az üzembe helyező klímaszerelő nevét, és a szerelésre jogosító ún. F-gáz képesítést igazoló kártya számát.

A klímaberendezés rendszeres, szakszerű karbantartást igényel, melynek hiánya esetén a készülék elveszíti a garanciát. A minimális, évenkénti karbantartás gyakoriságát az üzembe helyező határozza meg az üzemeltetés módjától (hűtés/fűtés, vagy mindkettő) és a környezet levegőjének tisztaságától függően. Minimálisan évi 1 alkalom, ha jellemzően csak hűtésre használjuk és különlegesen tiszta levegőjű környezetben lévő lakásban, de hűtésre és fűtésre is használva, a belvárosban vagy nyárfavirágzásnak kitett helyeken, irodákban, ipari környezetben ennél gyakrabban, esetleg 4 – 6 alkalommal is szükséges lehet a karbantartás évente. A karbantartással biztosítani kell, hogy a berendezés tiszta legyen, és a hőcsere megtörténhessen. A szűrők tisztítása mellett biztosítani kell, hogy a kül,- és beltéri egységekben is a hőcserélők és a motortestek is tiszták legyenek. Ellenőrizni kell a gáztöltetet és az elektromos csatlakozásokat. A karbantartást bármely klímaszerelő elvégezheti, nem csak az üzembe helyező, de ennek igazolásához a számla és a jegyzőkönyv szükséges.

A karbantartáson felül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet szerint, a hűtőközeg töltet alapján számított 5 tonna CO2 egyenérték feletti hűtőközeg-töltettel rendelkező zárt hűtő- és klímatechnikai berendezések, valamint a hőszivattyúk, folyadékhűtők kötelező szivárgásvizsgálatát évente, 50 tonna CO2 egyenérték felett félévente a Tulajdonosnak, Üzemeltetőnek el kell végeztetnie képesített gazdálkodó szervezet szivárgásvizsgálatra jogosító F-gáz képesítést szerzett szakembereivel. Ezen felül a berendezést a rendelet szerinti illetékes Felügyelőséghez be kell jelenteni.

A jótállás általános feltételei transzformátor berendezések vonatkozásában: (A BREVE Tufvassons s.p.o. feltételei, tájékoztató jellegűek.)

Jótállásunk csak a szakszerűen használt, külsőleg sértetlen, és a BREVE Tufvassons s.p.o. számlájával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a termék kiszállításának dátuma. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál.

Jótállási igény esetén, a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőn belül a megrendelő elsősorban a termék kijavítását, kicserélését, másodsorban a termék árának leszállítását kérheti, illetve elállási jogát gyakorolhatja, ha a termék kijavítására vagy kicserélésére nincs lehetőség.

Arról, hogy Ön az ár fekvéssel arányos, minél jobb minőségű árut kapjon a kezébe a BREVE Tufvassons s.p.o saját fejlesztő és ellenőrző részlege gondoskodik, ahol minden terméket a fejlesztéstől kezdve a gyártáson keresztül a csomagolásig szigorú ellenőrzésnek vetnek alá.

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhatnak azonban problémák, ezért - hogy Ön nyugodtan és kockázatmentesen rendelhessen - minden nálunk vásárolt termék meghibásodása esetén az árura megadott garanciális időn belül kicserélésre vagy költségmentesen megjavításra kerül.

Kérjük azt is vegye figyelembe, hogy árucserére vagy pénzvisszafizetésre a postai úton leadott megrendelésekkel kapcsolatban személyes ügyintézés esetén is csak postai úton van lehetőségünk.

Az eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha

- a hibát - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);

- rendeltetésellenes használat,

- a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a karbantartás hiánya;

- elemi kár, természeti csapás okozta.

Amennyiben a hiba jótállási körön kívül esik, úgy a meghibásodott készülék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a Fogyasztót terheli.

Az elveszett Garanciajegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal, bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő egy éven belül.

B/ Kellékszavatosság:

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a Vevő terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén a Vevő nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

C/ Termékszavatosság:

Vállalkozás által fogyasztónak eladott Termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

VII. Adatvédelmi tájékoztató


Honlap elérés: ITT

Letöltés: ITT

VIII. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

(Tájékoztatás a vitarendezési fórumokról)


A/ Panaszkezelés:

A fogyasztó jogosult a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken előterjeszteni:

Cím: H-2030 Érd, Aszfaltozó u. 69/B

Telefon: +36-70/342-9012

Internet cím: http://www.kktl.hu

E-mail: hivatalos@kktl.hu

A fogyasztó jogosult a panaszát szóban vagy írásban a vállalkozással, amennyiben a panasz a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek termék fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Eladó a Fogyasztóval köteles közölni.

Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

B/ Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az Eladó és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

- Békéltető testülethez való fordulás: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, további kötelezettség a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alább felsorolt békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

- Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

- Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

- Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu


Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu


Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu


Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu


Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu


Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu


Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu


Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu


Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu