JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.


JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG
(Hatályos: 2019.01.02 - től)A./ Jótállás


Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A K.K.T.L Kft. az általa forgalmazott klíma berendezésekre, valamint hőszivattyúk, folyadékhűtők, fan-coilok, párátlanítók, vrf rendszerek és bojlerekre 24, 36, illetve 60 hónap garanciát (jótállást) vállal a telepítés napjától.

A K.K.T.L Kft. az általa forgalmazott transzformátorokra és egyéb termékekre (ZETAESSE, IGLOO, VECAMCO) 12 hónap garanciát (jótállást) vállal a Vevő rendelkezésére bocsátásának napjától.

A jótállás általános feltételei klímaberendezések vonatkozásában:

A jótállás általános feltétele, a klímaberendezés szakszerű telepítése és ennek igazolása. Klímaberendezés telepítését csak erre jogosultsággal rendelkező, ún. F-gáz képesítéssel rendelkező szakember végezheti.

A szakszerű telepítés igazolása érdekében a telepítés körülményeit és a mért paramétereket a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon kell rögzítenie a telepítőnek, az alábbi adatok megadásával:

- külső időjárási adatok,

- belső tér hőmérséklete,

- szerelési távolság, szintkülönbség,

- a felhasznált cső méretei,

- a vákuumpróba értékei (nyomás, időtartam, használt műszer típusa, gyári száma),

- a beüzemeléskor a gépben használt hűtőközeg mennyisége,

- az áramellátás módja, nyomás és elpárolgási adatok;

A beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon a berendezés szériaszámát (serial no.) is fel kell tüntetni!

Garancia szempontjából további lényeges feltétel, hogy csak akkor fogadható el a garanciális igény, ha a kibocsátó és a termék (amire vonatkozik) egyaránt, egyértelműen beazonosítható a dokumentumokból. Az azonosíthatóság a kibocsátó vonatkozásában a cég adatait, a termék vonatkozásában elsősorban a szériaszámot (Serial No.) – a berendezések oldalán található – és a típusszámot (Model) jelenti. Egyedi mérlegelés alapján elfogadható még a berendezés pontos típusának és a telepítés helyének együttes és pontos meghatározása.

- A Garanciajegyen fel kell tüntetni az üzembe helyező klímaszerelő nevét, és a szerelésre jogosító ún. F-gáz képesítést igazoló kártya számát.

A klímaberendezés rendszeres, szakszerű karbantartást igényel, melynek hiánya esetén a készülék elveszíti a garanciát. A minimális, évenkénti karbantartás gyakoriságát az üzembe helyező határozza meg az üzemeltetés módjától (hűtés/fűtés, vagy mindkettő) és a környezet levegőjének tisztaságától függően. Minimálisan évi 1 alkalom, ha jellemzően csak hűtésre használjuk és különlegesen tiszta levegőjű környezetben lévő lakásban, de hűtésre és fűtésre is használva, a belvárosban vagy nyárfavirágzásnak kitett helyeken, irodákban, ipari környezetben ennél gyakrabban, esetleg 4 – 6 alkalommal is szükséges lehet a karbantartás évente. A karbantartással biztosítani kell, hogy a berendezés tiszta legyen, és a hőcsere megtörténhessen. A szűrők tisztítása mellett biztosítani kell, hogy a kül,- és beltéri egységekben is a hőcserélők és a motortestek is tiszták legyenek. Ellenőrizni kell a gáztöltetet és az elektromos csatlakozásokat. A karbantartást bármely klímaszerelő elvégezheti, nem csak az üzembe helyező, de ennek igazolásához a számla és a jegyzőkönyv szükséges.

A karbantartáson felül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet szerint, a hűtőközeg töltet alapján számított 5 tonna CO2 egyenérték feletti hűtőközeg-töltettel rendelkező zárt hűtő- és klímatechnikai berendezések, valamint a hőszivattyúk, folyadékhűtők kötelező szivárgásvizsgálatát évente, 50 tonna CO2 egyenérték felett félévente a Tulajdonosnak, Üzemeltetőnek el kell végeztetnie képesített gazdálkodó szervezet szivárgásvizsgálatra jogosító F-gáz képesítést szerzett szakembereivel. Ezen felül a berendezést a rendelet szerinti illetékes Felügyelőséghez be kell jelenteni.A jótállás általános feltételei transzformátor berendezések vonatkozásában: (A BREVE Tufvassons s.p.o. feltételei, tájékoztató jellegűek.) Jótállásunk csak a szakszerűen használt, külsőleg sértetlen, és a BREVE Tufvassons s.p.o. számlájával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a termék kiszállításának dátuma. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. Jótállási igény esetén, a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőn belül a megrendelő elsősorban a termék kijavítását, kicserélését, másodsorban a termék árának leszállítását kérheti, illetve elállási jogát gyakorolhatja, ha a termék kijavítására vagy kicserélésére nincs lehetőség. Arról, hogy Ön az ár fekvéssel arányos, minél jobb minőségű árut kapjon a kezébe a BREVE Tufvassons s.p.o saját fejlesztő és ellenőrző részlege gondoskodik, ahol minden terméket a fejlesztéstől kezdve a gyártáson keresztül a csomagolásig szigorú ellenőrzésnek vetnek alá. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhatnak azonban problémák, ezért - hogy Ön nyugodtan és kockázatmentesen rendelhessen - minden nálunk vásárolt termék meghibásodása esetén az árura megadott garanciális időn belül kicserélésre vagy költségmentesen megjavításra kerül. Kérjük azt is vegye figyelembe, hogy árucserére vagy pénzvisszafizetésre a postai úton leadott megrendelésekkel kapcsolatban személyes ügyintézés esetén is csak postai úton van lehetőségünk.

Az eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha

- a hibát - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);

- rendeltetésellenes használat,

- a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a karbantartás hiánya;

- elemi kár, természeti csapás okozta.

Amennyiben a hiba jótállási körön kívül esik, úgy a meghibásodott készülék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a Fogyasztót terheli.

Az elveszett Garanciajegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal, bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő egy éven belül.


B./ Kellékszavatosság


Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint: a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a Vevő terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén a Vevő nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.


C./ Termékszavatosság


Vállalkozás által fogyasztónak eladott Termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.
Jótállással kapcsolatos további információt az ÁSZF - ünk tartalmaz. Tovább az ÁSZF oldalra.