JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.


Adatvédelmi tájékoztató LETÖLTÉSE


Adatkezelési tájékoztató
(Hatályos: 2022.05.01 - től)A./ Bevezetés


A Cool & Pure Klímatechnika és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aszfaltozó u. 69/B, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-219607; képviseli: Tar Balázs ügyvezető) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismerteti, hogy hogyan gyűjti, használja, adja át, továbbítja és tárolja a tevékenysége során birtokába került és általa kezelt személyes adatokat. Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató megfelel a hatályos adatvédelmi szabályoknak.

Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására annak érdekében, hogy az a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen, ideértve az Adatkezelő szolgáltatásainak megváltozása miatt szükségessé váló módosításokat is. A jelen Adatkezelési Tájékoztató változásairól, a változással egyidejűleg tájékoztatjuk az érintetteket a www.htw-klima.hu, www.klimatartozekok.hu, www.rotenso.hu honlapokon.


Adatkezelő adatai:

Adatkezelő: Cool & Pure Klímatechnika és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Cool & Pure Kft.

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-219607

Adószám: 11765507-2-13

Székhely: 2030 Érd, Aszfaltozó u. 69/B

Elektronikus elérhetőség: info@cpklima.hu

Honlapok címe: www.rotenso.hu, www.klimatartozekok.hu. www.htw-klima.hu

Képviselő: Tar Balázs ügyvezető

E-mail: info@cpklima.hu


Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselő: Tar Balázs

E-mail: info@cpklima.hu

Telefon: +36-70/342-9012


  Az Adatkezelő az adatvédelmi szabályzatát az alábbi jogszabályok figyelembevételével alkotta meg:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”),

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”),

 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény („Direktmarketing tv.”),

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”),

 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”),

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”),

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet („Fgy. NGM rend.”)

 • a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet („Klímagáz rend.”)


B./ A Tájékoztatóban használt fogalmak


„személyes adat”: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, elérhetősége, lakcímadatai, bármilyen azonosító jele –, az érintettre vonatkozó bármely információ, és az ezekből az érintettre vonatkozóan levonható következtetés;

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„azonosítható természetes személy”: az az élő természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható. Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelés esetén az minősül azonosítható természetes személynek, aki a www.rotenso.hu, www.klimatartozekok.hu. www.rotenso.hu honlapon működő webáruházat használja, a weboldalt meglátogatja, azon regisztrál. (a továbbiakban: „Felhasználó”);

„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

„adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

„cookie”: a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerver elküld az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről, mobiltelefonról vagy tabletről) és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az érintett eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is);

„érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előre jelzésére irányul;

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;


C./ Az adatkezelésre vonatkozó elvek


 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, ill. az annak mellékletét képező dokumentumokban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli. („jogszerűség, tisztességesség, átláthatóság és célhoz kötöttség elve”)

 2. Az adatkezelés az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges mértékre korlátozódik. („adattakarékosság elve”)

 3. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság elve”)

 4. A személyes adatok kezelése csak olyan formában történhet, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság elve”)

 5. Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg”)

 6. Az Adatkezelő felelős az adatkezelési elvek betartásáért és az elveknek való megfelelés igazolása érdekében az egyes adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet („elszámoltathatóság elve”)


D./ Az adatkezelés célja


Az érintett személyes adatait Adatkezelő az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, az érintett igénybe vevői élményének javítása érdekében kezeli. Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést, melyek részletes leírását az Adatvédelmi Tájékoztató F./ része tartalmazza:

 1. regisztráció és bejelentkezés;

 2. megrendelés és számlázás;

 3. házhozszállítás;

 4. a hírlevelekre történő feliratkozás, hírlevelek küldése;

 5. panaszkezelés;

 6. kapcsolatfelvételi űrlap használata;

 7. Cookie-k használata;

 8. telepítési tanúsítvánnyal kapcsolatos adatkezelés;

 9. szavatossági és jótállási igények teljesítése;

 10. személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés;

 11. jelenlévők között létrejövő írásbeli szerződések.


E./ Az adatkezeléssel kapcsolatos általános rendelkezések


Az Adatkezelő, tekintettel van a szükségesség és arányosság követelményére, a fokozatosság elvére, az előzetes tájékoztatás követelményére.

Az Adatkezelő a webáruházban megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi, az adatok megfelelőségéért az azt megadó felhasználó tartozik felelősséggel. Kérjük Felhasználóink együttműködését az adatok naprakészen tartásában, az adataikban történő változások átvezetésében. A személyes adatok módosítására a Felhasználói információk menüpontban van lehetőség.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez történt hozzájárulását vissza nem vonja. A törlésre a Felhasználó visszavonási nyilatkozatának beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül sor kerül.

Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás gyanúja esetén vagy polgári jogi felelősségrevonás kezdeményezése esetén Adatkezelő jogosult a Felhasználó személyes adatait a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni (jogos érdek).

Az Adatkezelő jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi vagy egyéb hatósági megkeresés esetén, valamint az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése esetén az erre jogosult harmadik személyek számára – hozzáférhetővé teszi a Felhasználó azon rendelkezésére álló személyes adatait, amelyek továbbítására az Adatkezelőt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi (jogszabályi kötelezettség teljesítése).

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével, mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz és hajt végre, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek hatékony megvalósítása, illetőleg a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


F./ Az egyes adatkezelésekkel kapcsolatos információk


Adatkezelés megnevezése
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Kezelt adatok köre
Adatkezelés időtartama
Regisztráció és bejelentkezés
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). Az adatkezelés további célja az Adatkezelő webáruházában a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, a célzott kiszolgálás, a direktmarketing tartalmú megkeresések, valamint tájékoztatás az aktuális információkról, akciós ajánlatokról
az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) Info tv. 5.§ (1) bek. b)
név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, a megvásárolt termék jellemzői, vásárlás időpontja
az érintett hozzájárulásának visszavonásáig Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@cpklima.hu e-mail-címre küldött e-mailben írásban.
Megrendelés és számlázás
Az Adatkezelő webáruházában leadott megrendelés teljesítése, a vásárlás és a fizetés dokumentálása
szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b)
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám, rendelés dátuma, fizetési mód
elállási jog gyakorolhatóságának időpontjáig (14 nap) 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 20.§ (2) bek
Megrendelés és számlázás
A megrendeléssel kapcsolatos jogvita kezelése, megrendeléshez kapcsolódó minőségi kifogások kezelése, megrendeléshez kapcsolódó követelés behajtása
jogos érdek GDPR 6. cikk (1) bek. f)
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám, rendelés dátuma, szállítási mód, szállítási cím, fizetési mód
megrendelés teljesítésétől számított 5 év Ptk. 6:22.§
Megrendelés és számlázás
Számla kiállítása, bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése Info tv. 5.§ (1) bek. a) GDPR 6. cikk (1) bek. c) [összhangban az Áfa tv. 169.§ és Számv. tv. 169.§ rendelkezéseivel]
név, lakcím, rendelésszám, rendelés dátuma, szállítási mód, szállítási cím, fizetési mód
az adó megállapításához való jog elévüléséig (Áfa tv. 169.§) / 8 év (Számv. tv. 169.§)
Házhozszállítás
Az Adatkezelő webáruházában megrendelt termék érintett (vásárló) részére történő kiszállítása és átadása.
szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b)
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, szállítási mód, szállítási cím, utánvét összege
a termék vásárló részére történő átadásáig
Hívlevelekre történő feliratkozás, hírlevelek küldése
Az érintett (meglévő és leendő megrendelő, vásárló) értesüljön a legfrissebb, számára érdekes ajánlatokról, akciókról. A hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjai is elhelyezésre kerülnek, de az ilyen hirdetők számára az érintett személyes adatai nem kerülnek átadásra.
az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) Info tv. 5.§ (1) bek. b)
név, e-mail cím
az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig) Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja Az info@cpklima.hu e-mail-címre küldött e-mailben írásban, illetve a hírlevél alján elhelyezett „leiratkozás” gombra kattintással.
Panaszkezelés
Az Adatkezelő által értékesített termékekkel kapcsolatos minőségi kifogások és panaszok ügyintézése, jótállási és szavatossági igények jogszabályoknak megfelelő kezelése.
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése Info tv. 5.§ (1) bek. a) GDPR 6. cikk (1) bek. c) [összhangban az Fgytv. 17/A.§ (3)-(5) bek., 19/2014. (IV.29.) Korm. rend. 4.§ (1), (6) bek., 6.§ (1) bek. a)]
azonosítószám, panaszos neve, lakcíme, a panasszal érintett termék megnevezése, vételára, a vásárlás időpontja (számla), Karbantartási jegyzőkönyv esetén annak másolata, hiba bejelentésének időpontja, a hiba leírása, az érvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja
3 / 5 év Fgytv. 17/A. § (7) bek. 19/2014. (IV.29.) Korm. rend. 4.§ (6) bek.
Kapcsolatfelvételi űrlap
Ha a meglévő, leendő vásárló, érdeklődő (érintett) szeretné felvenni Adatkezelővel a kapcsolatot, erre a honlapunkon közzétett űrlap segítségével van lehetősége. A kapcsolatfelvételi űrlapon válaszadás céljából személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám) megadására van szükség.
az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) Info tv. 5.§ (1) bek. b)
név, város, telefonszám, e-mail cím, egyéb önkéntesen rendelkezésre bocsátott információk
az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig) Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@cpklima.hu e-mail-címre küldött e-mailben írásban
Cookie-k használata
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. (részletes szabályok jelen Adatvédelmi Tájékoztató I./ pontjában lentebb)
az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) Info tv. 5.§ (1) bek. b)
Megtekintett oldalak
A cookie-t az érintett tudja törölni saját számítógépéről a böngésző „Segítség” funkciójának igénybevételével.
Telepítési tanúsítvánnyal kapcsolatos adatkezelés
A Klímagáz rendelet alapján minden klímagázzal működő készülék esetén mind az értékesítőnek, mind a végfelhasználónak rendelkeznie kell egy végfelhasználói nyilatkozattal, mely tanúsítja, hogy a készülék telepítését arra képesítéssel és engedéllyel rendelkező vállalkozás végzi (tanúsítvány). Az adatok ezen tanúsítvány kiállítása érdekében kerülnek rögzítésre és kezelésre.
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése Info tv. 5.§ (1) bek. a) GDPR 6. cikk (1) bek. c) [összhangban a Klímagáz rendelet 22.§ rendelkezéseivel]
név, cím, egyedi azonosító, értékesített termék típusa és darabszáma, telepítési szolgáltatás igénylése esetén a kapcsolattartás érdekében e-mail cím, telefonszám
5 év Klímagáz rendelet 22.§ (3) bekezdés / a telepítés időpontjáig
Szavatossági és jótállási igények teljesítése
Az Adatkezelő által értékesített termékekkel kapcsolatos panaszok esetén a szavatossági és jótállási igények (garanciális kötelezettségek) teljesítése.
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése Info tv. 5.§ (1) bek. a) GDPR 6. cikk (1) bek. c) [összhangban a 19/2014. NGM rendelet 4.§ (1) bek]
azonosítószám, panaszos neve, lakcíme, a panasszal érintett termék megnevezése, vételára, a vásárlás időpontja (számla), Karbantartási jegyzőkönyv esetén annak másolata, hiba bejelentésének időpontja, a hiba leírása, az érvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja
3 / 5 év 19/2014. (IV.29.) Korm. rend. 4.§ (6) bek.
Szavatossági és jótállási igények teljesítése
Az Adatkezelő által értékesített termékekkel kapcsolatos panaszok esetén a szavatossági és jótállási igények (garanciális kötelezettségek) teljesítése.
az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) Info tv. 5.§ (1) bek. b)
e-mail cím, telefonszám (a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében)
-
Személyre szabott reklámok küldése és megjelenítése
Az érintett igényeihez és preferenciáihoz igazodó személyre szabott ajánlatok eljuttatása az érintett részére.
az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) Info tv. 5.§ (1) bek. b)
név, e-mail cím
az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig) Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja Az info@cpklima.hu e-mail-címre küldött e-mailben írásban vagy a reklámot tartalmazó e-mail alján elhelyezett „leiratkozás” gombra kattintással.
Jelenlévők között létrejövő, írásbeli szerződések
Vásárlóval kötött szerződés teljesítése, a vásárlás és a fizetés dokumentálása.
szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b)
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám, rendelés dátuma, fizetési mód
a termék átadásának időpontjáig
Jelenlévők között létrejövő, írásbeli szerződések
A vásárlással kapcsolatos jogvita kezelése, vásárláshoz kapcsolódó követelés behajtása, vásárláshoz kapcsolódó minőségi kifogások kezelése.
jogos érdek GDPR 6. cikk (1) bek. f)
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám, rendelés dátuma, szállítási mód, szállítási cím, fizetési mód
megrendelés teljesítésétől számított 5 év Ptk. 6:22.§
Jelenlévők között létrejövő, írásbeli szerződések
Számla kiállítása, bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése Info tv. 5.§ (1) bek. a) GDPR 6. cikk (1) bek. c) [összhangban az Áfa tv. 169.§ és Számv. tv. 169.§ rendelkezéseivel]
név, lakcím
az adó megállapításához való jog elévüléséig (Áfa tv. 169.§) / 8 év (Számv. tv. 169.§)

G./ Adatfeldolgozók igénybevétele, adattovábbítás


Adatkezelő a webáruház folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, az akár online, akár a szaküzletben leadott megrendelések teljesítése, illetve az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


Címzett (adatfeldolgozó)
Cím
Tevékenység
Továbbított adatok köre
KBOSS.hu Kft.
1031 Budapest, Záhony utca 7.
számlázás, szállítólevél
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám, rendelés dátuma, szállítási mód, szállítási cím, fizetési mód
ASAP Hungária Kft.
1239 Budapest, Ócsai út 1-3.
szállítmányozás
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám, utánvét összege
MEYER & LEVINSON ACCOUNTING KFT.
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.
könyvelés
név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám, rendelés dátuma, szállítási mód, szállítási cím, fizetési mód
OTP Mobil Szolgáltató Kft
1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
bankkártya tranzakció hitelesítés
érintett e-mail címe, fizető azonosító, tranzakció összege, dátuma, időpontja, számlázási adatok
Online Comparison Shopping Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
amennyiben az érintett a www.arukereso.huoldalról kerül átirányításra weboldalunkra, egyes adatait továbbítjuk az adtafeldolgozó részére a „Megbízható bolt” programban való részvételünk miatt
érintett neve, e-mail címe, termék neve, vásárlás dátuma
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
postai tevékenység
érintett neve, szállítási cím, telefonszám
Inelton Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1116 Budapest, Sipos Pál utca 40.
Webmotor üzemeltetés
a jelen adatkezelési tájékoztatóban említett összes személyes adat

Az igénybe vett adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozóan önálló döntéseket nem hoznak, és az Adatkezelő szerződésben biztosítja, valamint folyamatosan ellenőrzi az adatfeldolgozókat annak érdekében, hogy az érintett személyes adatai biztonságban legyenek.


H./ Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei


Az érintetteket a személyes adataik vonatkozásában az alábbiakban felsorolt jogok illetik meg, amelyek gyakorlását az Adatkezelőtől bármikor kérhetik:

 • e-mailben az info@cpklima.hu e-mail címen
 • postai levélküldeményben aH-2045 Törökbálint, Tópark u. 3. postai címen

Az e-mailben megküldött jogok gyakorlására irányuló nyilatkozatot Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek és jogszerűnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik vagy az e-mail tartalmából az érintett kétséget kizáróan azonosítható. A postai levélküldeményben megküldött jogok gyakorlására irányuló nyilatkozatot Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek és jogszerűnek, ha a megküldött nyilatkozatból az érintett kétséget kizáróan azonosítható.

Az érintetti (kérelmezői) minőség igazolása

Az érintetti (kérelmezői) minőségre vonatkozó megalapozott kétség esetén az Adatkezelő jogosult az érintettet (kérelmezőt) személyazonosságának igazolására felhívni. A személyazonosság igazolásához kizárólag az Adatkezelő által ismert személyes adatok kérhetők el. Amennyiben arra sor kerül, az Adatkezelő válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

Érintett kérelmének díj ellenében történő teljesítése, érintetti kérelem teljesítésének megtagadása

Az érintett által előterjesztett kérelmek vonatkozásában az Adatkezelő csak abban az esetben számíthat fel észszerű díjat vagy tagadhatja meg a tájékoztatást, illetve az intézkedés megtételét, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó.

Az érintett az alábbi jogokkal rendelkezik:

 1. előzetes tájékozódáshoz való jog;
 2. tájékoztatás a személyes adatainak kezeléséről (hozzáférés joga);
 3. a személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
 4. a személyes adatok korlátozásához való jog;
 5. a személyes adatok törléséhez való jog;
 6. a személyes adatok hordozhatóságához való jog;
 7. tiltakozási jog az adatkezelés ellen;
 8. tiltakozás automatizált adatkezelés (profialkotás) ellen;
 9. adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása;
 10. jogorvoslathoz való jog.

Előzetes tájékozódáshoz való jog:

Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja:

 • az Adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit,
 • az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
 • a tervezett adatkezelés célját és
 • az érintettet törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

A fentiekkel egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten az Adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt:

 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köréről,
 • a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
 • az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

Az Adatkezelő ezen fenti kötelezettségének a Jelen adatkezelési tájékoztatóban tesz eleget.

Hozzáféréshez való jog:

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az Adatkezelő a fentieken túl az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli az érintettel:

 1. a kezelt személyes adatok forrását,
 2. az adatkezelés célját és jogalapját,
 3. a kezelt személyes adatok körét,
 4. a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét,
 5. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
 6. az érintettet a törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
 7. profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és
 8. az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

Helyesbítéshez való jog:

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

Mentesül a fent meghatározott kötelezettség alól az Adatkezelő, ha

 1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy
 2. az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Ha az Adatkezelő a fent meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az Adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,

 1. ha az érintett vitatja az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
 2. ha a törvényben meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;
 3. ha a törvényben meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de a törvényben foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a törvényben meghatározott időpontig.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

A törléshez való jog:

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

 1. az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 2. a rögzített alapelvekkel ellentétes,
 3. célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 4. törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 5. jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 6. az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,
 7. az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 8. az Info tv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos érintetti jogok:

A Felhasználó kezdeményezheti a Társaságnál, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené, kivéve abban az esetben, ha az automatizált döntés

 1. az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,
 3. az érintettnek az előzetes tájékoztatás ismeretében tett, kifejezetten hozzájárulásán alapul;

azzal, hogy az 1) és a 3) pont szerinti esetben az Adatkezelő az érintett részére biztosítja a döntéssel szembeni kifogás lehetőségét, valamint azt, hogy emberi beavatkozást (például az automatizált döntés eredményének utólagos felülvizsgálatát) kezdeményezzen. Az Adatkezelő személyes adatok különleges kategóriáit nem kezeli.

A hozzájárulás visszavonásához való jog:

Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben, illetve a […] e-mail címre küldött e-mailben jelzett nyilatkozat útján bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében a Társaság nem kezeli tovább a személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolása: http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ha az érintett sérelmezi, ahogyan az Adatkezelő az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét keresse meg a megkeresés tárgyának körültekintő kivizsgálása érdekében. Ez nem érinti az érintettnek azt a jogát, hogy a a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezze észrevételeit, panaszát az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu


I./ Adatbiztonsági intézkedések


Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, és tart fenn. Ezen intézkedések kialakítása és végrehajtása során az Adatkezelő figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.

Az Adatkezelő ezen intézkedésekkel biztosítja:

 1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását,
 2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását,
 3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
 4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását,
 5. azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 6. azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 7. azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint
 8. azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A digitálisan tárolt személyes adatok biztonsága

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében

 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik,
 • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók,
 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el,
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá,
 • az adatkezelést végző munkatárs a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rábízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja,
 • amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, Adatkezelő a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza, és ezt követeli meg adatfeldolgozóitól is.

J./ Az adatvédelmi incidensek kezelése


Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságnak.


K./ COOKIE-k (Sütik) kezelése


A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:


COOKIE
Domain
Típus
Leírás
Tárolás időtartama
YSC
.youtube.com
Hirdetés
Oldalon található videók megtekintésének száma
Oldal elhagyáskor törlődik
VISITOR_INFO1_LIVE
.youtube.com
Hirdetés
A YouTube által a sávszélesség mérésére beállított cookie, amely meghatározza, hogy a felhasználó az új vagy a régi lejátszófelületet használ.
5 év 27 nap
yt-remote-device-id
.youtube.com
Hirdetés
A YouTube úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy a beágyazott YouTube-videót használó felhasználó videobeállításait tárolja
Előzmény törlésével
yt-remote-connected-devices
.youtube.com
Hirdetés
A YouTube úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy a beágyazott YouTube-videót használó felhasználó videobeállításait tárolja
Előzmény törlésével
CONSENT
.youtube.com
Analitika
A YouTube beágyazott YouTube-videókon keresztül állítja be ezt a cookie-t, és anonim statisztikai adatokat regisztrál.
2 év
osCsid
www.htw-klima.hu; www.klimatartozekok.hu; www.rotenso.hu
Egyéb
IP cím
Oldal elhagyáskor törlődik

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en